Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:

1. Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.

2. Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia.

3. Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego oraz dbać o higienę osobistą.

4. Dbać o sprzęt i urządzenia internackie, a w przypadku popełnienia szkody pokryć straty lub naprawić zniszczony sprzęt.

5. Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.

6. Pełnić rzetelnie dyżury.

7. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów.

8. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjazd poza miejsce nauki i odnotować w „zeszycie wyjść” wyjścia i powroty w ciągu całego tygodnia.

9. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.

10. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców internatu (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków lub innych środków odurzających).

11. Podporządkowywać się poleceniom wychowawców, koordynatora i postanowieniom MRI.

12. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłaszać ten fakt do wychowawcy.

13. Pozostawiać niezamknięte na klucz pokoje sypialne podczas przebywania w nich mieszkańców.

14. Opuścić internat najpóźniej 10 minut przed planowym rozpoczęciem lekcji i przebywać na terenie szkoły do czasu planowego zakończenia zajęć lekcyjnych.

15. Przebywać poza internatem w czasie trwających zajęć.

16. Każdorazowo uzyskać zgodę Koordynatora Internatu lub wychowawcy pełniącego dyżur na wejście do internatu w czasie zajęć szkolnych.

17. Każdorazowo powiadomić Koordynatora Internatu lub wychowawcę pełniącego dyżur w przypadku, gdy zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w późniejszych godzinach; w takich sytuacjach uczniowie opuszczają internat przed zakończeniem pracy wychowawcy i przebywają w bibliotece szkolnej do czasu rozpoczęcia zajęć.

18. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania:

1) Statutu Zespołu Szkół

2) Regulaminu Internatu

3) zadań dyżurnego ogólnego


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni